Integritetspolicy

 

 

Fotografen i Ängelholm

Carpe Sensus

Annely, fotografen i Ängelholm, värnar om din integritet och respekterar dina personuppgifter. Vidare behandlas inte mer personuppgifter än vad som är nödvändigt samt behandlar dessa på ett adekvat och korrekt sätt. Informationen nedan är till för att du som kund till mig ska få en övergripande information om hur jag behandlar dina personuppgifter och hur du tillgodoser dina rättigheter i enligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG som i folkmun kallas GDPR.

 

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifikator som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Exempel ditt namn, din emailadres, ditt telefonnummer, ditt personnummer, din sjukdomshistoria, dina resmönster, dina surfvanor, en bild på dig. Man kan helt enkelt säga om informationen kan identifiera dig så är det en personuppgift.

 

När är en personuppgift behandlad.?

När man utför en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring

 

Personuppgiftsansvar

Annely, fotografen i Ängelholm, är personuppgiftsansvarig och är ansvarig för behandlingar av personuppgifterna samt bestämmer ändamål och hur uppgifterna ska behandlas.

 

Behandling av dina personuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dina rättigheter som registrerad.

1) Du har rätt att begära ut en lista på de personuppgifter som Annely, fotografen i Ängelholm, har på dig.

2) Du har rätt till rättelse. Om någon personuppgift är felaktig eller ofullståndig har du rätt att dessa uppgifter rättade eller kompletterade.

3) Du har rätt att göra invändningar. Skulle du finna att behandlingen är felaktig eller har andra invändningar, har du, under förutsättning att det inte finns några tvingande, berättiga skäl, rätt till att Annely fotografen i Ängelholm upphör med behandlingen.

4) Du har rätt till begränsning av behandling.

5) Du har rätt dataportabilitet, dvs att dina personuppgifter förs över till en annan personuppgiftsansvarig.

6) Du har rätten att bli glömd, men som kund måste vissa personuppgifter sparas enligt lag.

7) Du har rätten att inte bli föremål för automatiserade beslut (detta förekommer inte hos Annely, fotografen i Ängelholm)

8) Om det inträffar en personuppgiftsincident har du rätt att få veta detta.

 

Även om du har dessa rättigheter kan det förekomma situationer då rättigheterna inte kan tillgodoses.

 

Om du anser att Annely, Fotografen i Ängelholm inte behandlar dina uppgifter på rätt sätt eller i strid med dataskyddsförordningen, kan du lämna in ett klagomål till datainspektionen. https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

 

Om det visar sig att behandlingen av dina personuppgifter har skett på ett felaktigt sätt och du har lidit skada av detta. Har du möjlighet att begära skadestånd av personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde i allmän domstol. Kan personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdet bevisa att de inte är ansvariga har de ingen skyldighet att betala ersättning.

 

Ändringar och uppdateringar av denna policy kommer publiceras på denna sida.

 

Kontaktuppgifter

Annely fotografen i Ängelholm

foton@silfwerax.se

076 11 70870